Logo skoly
pismeno A

amestnanci školy

Pedagogickí

Mgr. Iveta Rošková - riaditeľka školy
Mgr. Viera Tchurová - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň a MŠ
RNDr. Renáta Marcinčáková, PhD. - zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň, výchovná poradkyňa
Mgr. Michal Galmus - duchovný správca školy
Gabriela Kolodzejová - triedna učiteľka v I. triede
Daniela Bodnárová - učiteľka v I. triede
Soňa Lechmanová - triedna učiteľka v II. triede
Slavomíra Psotková - učiteľka v II. triede

Nepedagogickí

Ing. Ľubica Nemčoková