Logo skoly
  aaa
title carousel illustartiontitle carousel illustartiontitle carousel illustartion
pismeno A

ktuality

photo

Zrušenie letnej prevádzky MŠ

Riaditeľstvo CZŠ s MŠ sv. Gorazda oznamuje rodičom detí MŠ, že v obdob...

medvedik cistotny decor wave
pismeno A

to sme

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Hlavným zámerom predškolského zariadenia je vytvoriť prostredie podnetné pre rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, estetickej, morálnej, telesnej, intelektuálnej. Rozvíja zručnosti, schopnosti a tvorivosť deti, vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie detí.

Keďže sme cirkevnou školou, edukačný proces a činnosti detí sú zamerané aj na duchovnú formáciu dieťaťa. Osobnosť dieťaťa je rozvíjaná v duchu kresťanských hodnôt, akými sú úprimnosť, vzájomná dôvera, ohľaduplnosť, odpustenie, akceptácia inej osoby...

Poslaním je dopĺňať a rozvíjať rodinnú výchovu a rodinnú náboženskú výchovu, spolupracovať s rodičmi, vytvárať v škole príjemné rodinné prostredie.

Podstatnou výhodou našej materskej školy je aj bezproblémový prechod do základnej školy, pretože deti zostávajú v prostredí, ktoré im je dobre známe, poznajú celý personál školy a zostávajú v pôvodnom a dobre známom kolektíve.

decor wave
pismeno A

riedy

1. trieda
včielka
2. trieda
lienka
decor wave
pismeno A

ažili sme

photo

Dopoludnie so záchranármi

V rámci týždňa o záchranných zložkách naši škôlkari mali možnosť nahli...

photo

Guľko Bombuľko

Umelecký zážitok v bábkovom divadle.Slávny a nestarnúci príbeh Guľka B...

photo

Dopraváčik

Aj tento rok naše šesťčlenné družstvo predškolákov ukázalo svoju šikov...

photo

Koncert v MŠ

Žiaci zo základnej školy, ktoré navštevujú ZUŠ sv. Cecílie, ukázali sv...

decor wave
pismeno A

alendár

aug
16.
1. trieda
2. trieda

Zrušenie letnej prevádzky MŠ