Logo skoly
titile banner
pismeno A

ktuality

photo

Darujte 2% z dane našej škole

Vážení rodičia, zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmo...

photo

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne pozývame budúcich škôlkarov a ich rodičov na Deň otvorených dv...

photo

26.02.-01.03.2024 - MŠ ZATVORENÁ

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice, o...

medvedik cistotny decor wave
pismeno A

to sme

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Hlavným zámerom predškolského zariadenia je vytvoriť prostredie podnetné pre rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, estetickej, morálnej, telesnej, intelektuálnej. Rozvíja zručnosti, schopnosti a tvorivosť deti, vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie detí.

Keďže sme cirkevnou školou, edukačný proces a činnosti detí sú zamerané aj na duchovnú formáciu dieťaťa. Osobnosť dieťaťa je rozvíjaná v duchu kresťanských hodnôt, akými sú úprimnosť, vzájomná dôvera, ohľaduplnosť, odpustenie, akceptácia inej osoby...

Poslaním je dopĺňať a rozvíjať rodinnú výchovu a rodinnú náboženskú výchovu, spolupracovať s rodičmi, vytvárať v škole príjemné rodinné prostredie.

Podstatnou výhodou našej materskej školy je aj bezproblémový prechod do základnej školy, pretože deti zostávajú v prostredí, ktoré im je dobre známe, poznajú celý personál školy a zostávajú v pôvodnom a dobre známom kolektíve.

decor wave
pismeno A

riedy

1. trieda
včielka
2. trieda
lienka
decor wave
pismeno A

ažili sme

photo

Fašiangový karneval

Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti a karnevalov. Takýto fašiangový...

photo

Vianočná besiedka

Dňa 19.12.2023 sa nám naši škôlkari predstavili na školskej vianočnej ...

photo

Vianočné tvorivé dielničky v MŠ

V stredu ráno sa naša materská škola premenila najprv na vianočnú peká...

photo

Vianočné vystúpenie škôlkárov

Naši škôlkari zatancovali, zaspievali a zavinšovali seniorom z Jednoty...

decor wave
pismeno A

alendár

mar
1.
1. trieda
2. trieda

26.02.-01.03.2024 - MŠ ZATVORENÁ

mar
18.
Voľný čas

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

15:00,