Logo skoly

Rada školy pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach

Predsedníčka RŠ

Ing. Martina Schullerová

Členovia

Za zriaďovateľa

Mgr. Karol Knap - riaditeľ Školského eparchiálneho úradu
Mgr. Martin Mikula
JUDr. JCLic. Jozef Miňo
HeLic. Martin Mráz

Za nepedagogických zamestnancov

Ing. Ľubica Nemčoková

Za pedagogických zamestnancov

Ing. Gabriela Kolodzejová
Mgr. Matúš Šimkovič

Za nepedagogických zamestnancov

Ing. Ľubica Nemčoková

Za rodičov ZŠ

Ing. Jozef Bednár
Ing. Martina Schullerová
Mgr. Adriana Maťašová

Za rodičov MŠ

Mgr. Marianna Tižová